Investing in formal education: can indigenous knowledge studies enhance graduates' response to development needs of African communities?

17 February 2012

I-Africa isaqhubeka ibonakala njengezwekazi elingafinyeleli intuthuko jikelele. Imizamo lezinqumo ezehlukile sezike zathathwa ziqondiswe kuntuthuko yezwekazi lase-Africa kodwa lelizwekazi lisaqhubeka bhekane lobunzima. Imfundo isikeyabonakala sengathi izasheshe ilethe intuthuko e-Africa kodwa namhla lokhu asikatholi ushintsho ebesilulindele. Imbuzo isiyabuzwa ngamaqhinga okulwa lobunzima kulelizwekazi kudingidwa ukuthi lamaqhinga engabe ekulungele ukuqondana nesimo njengoba sinjalo. Eminye yale mibuzo iqodiswe kwezemfundo. Imbuzo ecwaningisisayo ngemfundo kwele-Africa ifuna ulwazi ngokuthi izifundiswa ziyazizwisisa izidingo zalabo abafuna intuthuko na? Imbono yezikhwicamfundo ingabe ifana laleyo eyabantu abafuna intuthuko na? Lelipheshana lifumana ukuthi ulwazi lwalabo abangafundile ngokwesilungu kufuneka lugoqelwe kulemfundo yaphesheya ukuze izifundiswa zikwazi indlela yokucabanga kwalabo abadinga usizo. Lokhu kubalulekile ngoba kuzokwenza ukuthi kungabi khona ukudonselana phakathi kwezifundiswa lezi eziphethe usizo nalabo abadinga lolusizo ngoba kuzobe sekukhona ukubona izinto ngesolinye. Lelipheshana liphetha ngokuthi izifundiswa zingathola amadla ekulweni lobunzima kuzwekazi-laseAfrica ngenkathi bezwisisa imbono lemicabango yalabo abafuna usizo.