Dancing with literature: an overview of South African ballroom dancing.

19 January 2012

• Opsomming: Hoewel baldanse deel maak van Suid-Afrika se ryk erfenis, is hierdie sosiale aktiwiteit se kulturele-en maatskaplike waarde tot dusvêr nie in diepte ondersoek nie. Hierdie artikel gee ‘n kort oorsig oor dansliteratuur wat tans in Suid-Afrika beskikbaar is; die stilisties aspekte en die teikenlesers van hierdie bronne word bespreek. Daar word ook kortliks na internasionale literatuur verwys aangesien dít die ontwikkeling van dans en plaaslike baldans, kontekstualiseer. Dancing with literature bespreek ook vlugtig die beperkinge wat deur vooropgestelde metodologieë op dansliteratuur geplaas word. Die leemtes in dansgeskiedenis-bronne word uitgewys. Verder word die belangrikheid van dans as betroubare kultuurvorm, wat die gees van die samelewing reflekteer, bespreek.