Dismissal of executive directors : comparing principles of company law and labour law

Access full-text article here

Tags:

Peer-Reviewed Research
  • SDG 17
  • Abstract:

    Hierdie artikel ondersoek die bepalings van die Maatskappyewet en die Wet op Arbeidsverhoudinge wat verband hou met die ontslag van uitvoerende direkteure. Die verskille tussen maatskappyereg- en arbeidsregbeginsels word uitgewys en daar word aanbeveel dat ag geslaan word op werknemers se grondwetlike reg op billike arbeidspraktyke tydens die ontslag van uitvoerende direkteure. Dit word ook aan die hand gedoen dat maatskappyereg deur arbeidsreg beïnvloed word met betrekking tot die ontslag van uitvoerende direkteure uit die amp van direkteur.