'n Moeder se belewenis van outisme vanuit 'n emosionele intelligensie-perspektief

Access full-text article here

Tags:

Peer-Reviewed Research
  • SDG 17
  • Abstract:

    Die rasionaal vir die onderhawige studie is om insig en begrip te verwerf oor wat dit beteken om die moeder te wees van ’n kind wat met outisme gediagnoseer is. Die moeder se ingesteldheid teenoor haar realititet is vanuit Reuvon Bar-On se Emosionele Intelligensie-model (EI) verantwoord. ’n Kwalitatiewe navorsingsontwerp met ’n narratiewe navorsingsbenadering is gevolg. Multi-datagenereringstrategieë is gebruik om die moeder te ondersteun om uitdrukking te gee aan haar realiteit én samewerkend daaraan betekenis te gee. Die EI-geïnterpreteerde belewenisse dui daarop dat die moeder ’n optimistiese, realistiese en introspektiewe uitkyk het met betrekking tot ouerskap en opvoeding. Dit kan as verantwoordbaar beskou word dat die moeder ingeligde begrip en insig toon ten opsigte van die hindernis waarmee haar seun leef en hul lewe saam vorentoe.