Interpretasiereël in die Suid-Afrikaanse kontraktereg (Deel 1)

Access full-text article here

Tags:

Peer-Reviewed Research
  • SDG 17
  • Abstract:

    Die ekstrinsieke getuienis-reël in die Suid-Afrikaanse kontraktereg bestaan uit twee verskillende onderafdelings. Die een onderafdeling handel met die mate waarin ’n skriftelike kontrak as die enigste uiteensetting van sy bedinge (“sole memorial of its terms”) beskou kan word, waarna daar in hierdie artikel as die “integrasiereël” verwys word. Nou verwant aan die integrasiereël is die sogenaamde “interpretasiereël”. Die eng definisie van hierdie reël bepaal dat geen getuienis aangebied mag word om die duidelike en ondubbelsinnige betekenis van ’n ooreenkoms, hetsy mondeling of skriftelik, te verander nie. Daar is egter ook ’n wyer definisie wat aan die interpretasiereël toegedig kan word, naamlik dat dit bepaal wanneer en tot watter mate ekstrinsieke getuienis aangewend mag word om die bewoording van ’n kontrak te verduidelik of te verander. In die voorafgaande aantal dekades of so het daar ’n ontwikkeling plaasgevind in die toepassing van die interpretasiereël in die Suid- Afrikaanse kontraktereg vanaf ’n streng formalistiese tekstuele benadering tot en met ’n meer liberale kontekstuele benadering op grond waarvan meer ekstrinsieke getuienis toelaatbaar is om die skriftelike kontrak van die partye uit te lê. In die eerste deel van hierdie artikel sal die subjektiewe en objektiewe benaderings tot uitleg gekontrasteer word en sal daar ’n kortlikse bespreking wees van die geskiedkundige agtergrond van die interpretasiereël. Daar sal vervolgens ’n kritiese analise van die ontwikkeling, en die huidige toepassing van die interpretasiereël in die Suid-Afrikaanse kontraktereg plaasvind.