Der erste brief des Paulus an die Korinther. Historisch-theologische auslegung, Schnabel, Eckhard J.: book review

Access full-text article here

Tags:

Peer-Reviewed Research

Abstract:

Schnabel, Eckhard J. Der erste brief des Paulus an die Korinther. Historisch-theologiesche auslegung (Wuppertal: R. Brockhaus; Giessen: Brunnen, 2006). 1134 S. Gebunden. ISBN 978-3-417-29724-9; 978-3-7655-9724-4.