Claims against employees : interpretation and application of Section 34 of the Basic Conditions of Employment Act 75 of 1997

11 Nov 2015

Arbeidsreg het ten doel om meer gelyke balans tussen werkgewers en werknemers te skep. Die Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 bied byvoorbeeld beskerming aan werknemers, synde die swakker belangegroep, teen onbillike ontslag en dit maak ook vir omvangryke vakbondregte voorsiening. Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes 75 van 1997 skryf insgelyks beskermingsmaatreëls ten opsigte van diensvoorwaardes voor. Die vraag kan met reg gestel word of werkgewers teen hierdie agtergrond enigsins geregtig is om aftrekkings van werknemers se vergoeding te maak. Artikel 34 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes reguleer werkgewers se reg om aftrekkings van werknemer se vergoeding te maak ten einde gelede skade te verhaal. Artikel 34 verskaf enersyds aan werkgewers spoedige meganisme om vergoed te word sonder om te litigeer, maar dit bied andersyds beskerming aan werknemers deur formaliteite, prosedures en kwantum voor te skryf. In hierdie bydrae word artikel 34 ontleed en probleemgebiede rakende aftrekkings word uitgewys. Aanbevelings word voorts gemaak oor hoe die howe die bepaling behoort te vertolk tot tyd-en-wyl voorgestelde wysiging aan die artikel aangebring word.